Dla kolekcjonerów

Generalne zasady i dobre praktyki dotyczące kolekcjonowania skamieniałości na terenie Geoparku Geoland Świętokrzyski


  1. Skały, skamieniałości i minerały jako integralny składnik dziedzictwa geologicznego wymagają ochrony i zachowania w takim samym stopniu jako pozostałe elementy dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego.
  2. Poszukiwanie i kolekcjonowanie skamieniałości i minerałów występujących na obszarze Geoparku Geoland Świętokrzyski w stanowiskach objętych ochroną prawną podlega odpowiednim przepisom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
  3. Pozyskiwanie minerałów i skamieniałości cennych pod względem naukowym będących składnikiem dziedzictwa narodowego podlega odpowiednim przepisom prawnym.
  4. Pozyskiwanie okazów skał, minerałów i skamieniałości z czynnych kamieniołomów eksploatujących kamień na potrzeby przemysłowe może odbywać się jedynie za zgodą dyrekcji zakładów górniczych, przy czym nie może być sprzeczne z zasadami określonymi w pkt. 3, 4, 7 oraz 8.
  5. Geopark Geoland Świętokrzyski nie prowadzi, nie pośredniczy i nie wspiera działalności związanej z pozyskiwaniem i sprzedażą okazów skał, minerałów i skamieniałości. Zasada ta dotyczy zarówno okazów pochodzących z terytorium Geoparku, jak i z innych obszarów, znajdujących się poza granicami Geoparku.
  6. W przypadku osób lub firm nie związanych formalnie z Geoparkiem, ale prowadzących handel okazami skał, minerałów i skamieniałości na obszarze Geoparku, Zarząd Geoparku wystosowuje specjalny pisemny apel o zmianę specyfiki prowadzonej działalności handlowej i zastąpienie oryginalnych okazów geologicznych replikami, bądź innymi materiałami, których wykorzystanie nie jest sprzeczne z ideą ochrony i zachowania lokalnego dziedzictwa geologicznego, przyrodniczego i kulturowego.
  7. W przypadku pozytywnej odezwy na apel ze strony osoby/firmy prowadzącej handel okazami skał, minerałów i skamieniałości, Geopark oferuje wsparcie merytoryczne i konsultacje w zakresie wypracowania nowej strategii marketingowej związanej z zastąpieniem naturalnych okazów geologicznych pamiątkami wykonanymi z innych materiałów, przyjaznych z punktu widzenia ochrony dziedzictwa geologicznego, przyrodniczego i kulturowego.
  8. Geopark Geoland Świętokrzyski wspiera pozyskiwanie i kolekcjonowanie skał, minerałów i skamieniałości do celów edukacyjnych i naukowych, pod warunkiem, iż jest ono prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i nie powoduje zagrożenia z punktu widzenia ochrony i zachowania dziedzictwa geologicznego, przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
  9. Pozyskiwanie okazów skał, minerałów i skamieniałości przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i wykształcenia w zakresie nauk o Ziemi może wiązać się z pominięciem lub uszkodzeniem okazów cennych dla nauki. W związku z powyższym Geopark oferuje pomoc w zakresie konsultacji takich znalezisk ze specjalistami – pracownikami instytucji naukowo-badawczych i uczelni wyższych, współpracujących z Geoparkiem.
  10. Geopark Geoland Świętokrzyski wspiera tworzenie kolekcji edukacyjnych dla lokalnych szkół i organizacji pozarządowych ukierunkowanych na edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży.
O Nas

Polski